LEGISLATIA SSM 1. Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata . 2. Hotararea de guvern nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare. 3. Ordinul nr. 594/2007 al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, pentru aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare al Inspectiei Muncii si Regulamentul de organizare si functionare a inspectoratelor teritoriale de munca. 4. Hotararea de guvern nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse 5. Hotararea de guvern nr. 537/2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 6. Hotararea de guvern nr. 725/1998 privind infiintarea Centrului de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional si transimterea fara plata a unui imobil si a dotarilor aferete din adminitratia Regiei Autonome a Cuprului Deva in administratia Centrului Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional. 7. Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, cu modificarile si completarile ulterioare. 8. Legea 188/1999, republicata - privind statutul functionarilor publici. 9. Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare. 10.H.G nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. 11. H.G nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 12. Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. 13. O.U.G nr.148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, cu modificarile ulterioare. 14. H.G nr.250/1992, republicata, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare. 15. O.G nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici în anul 2007 16. O.G nr.10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare. 17. Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 18. H.G. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 19. Decretul nr.92/1976 privind carnetul de munca. 20. Ordinul nr.136/1976 pentru aprobarea metodologiei de întocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca. 21. Legea nr.115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. 22. H.G nr.1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice. 23. H.G nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si încheierea acordurilor colective. 24. Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici. Salariu de baza minim brut negociat si coeficientii minimi de ierarhizare Salariul minim pe economie pe anul 2008 Informatii legate de modul de aplicare a legislatiei specifice fiecarui domeniu de activitate se pot obtine folosind serviciul telefonic "TELVERDE" 08008-48624
- Home page
- Oferta
- Legislatie
- Cerere oferta
- Portofoliu
- Contact